Formular de înscriere
Contract și adeverință de înscriere / Retragere
Pentru contractele în vigoare, se va genera doar adeverința.
La prelungirea/încetarea contractului completați “PRELUNGIRE/RETRAGERE” la secțiunea alte date.

CEREHARD – BCS

Centrul de Resurse pentru Educație Holistă al Asociației Re-Design – British Curriculum School

redesignngo.com
cerehard.ro
cerehard.org

Str. Trifoi nr. 16A, sector 3, București,  0731 759 617, admin@redesignngo.com

1. Părțile contractului:

Asociația Re-Design, persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, neguvernamentală și apolitică, cu sediul în Bucuresti, sector 3, str. Trifoi, nr 16A, cod fiscal 32638431, înscrisă in registrul special la nr. 145/28.11.2013, Partea A, Secțiunea I, conturi bancare RO22 RNCB 0074 1405 6854 0001 (lei) RO65 RNCB 0074 1405 6854 0003 (eur), SWIFT code: RNCBROBU deschise la BCR, reprezentată prin BRĂESCU ADRIANA, în calitate de președinte

și

+
+
+
+
+
+
+
+
+

2. Obiectul contractului

Asociația Re-Design promovează conceptul propriu de educație de tip holist – proiecte inter-, intra-, trans-, multidisciplinare și crosscurriculare, care includ activități ce se adresează tuturor vârstelor – prin intermediul CEREHARD (Centrul de Resurse pentru Educație Holistă al Asociației Re-Design), proiect-pilot educațional româno-britanic acreditat ca BCS (British Curriculum School) de tip EOTAS (Education Other Than At School). Acest concept include toate formele de frecvență – zilnică, ocazională, home și unschooling. Pilotarea și acreditarea s-au făcut sub coordonarea PENTA, agenția de acreditare a școlilor britanice internaționale a guvernului UK. Evaluarea celor înscriși în CEREHARD este exclusiv externă și este asigurată de PENTA, în colaborare cu CEREHARD.

Toți cei înscriși în CEREHARD primesc o educație personalizată: învățarea se face natural, în ritmul propriu, în funcție de pasiuni și de curiozitățile manifestate, cu pauze de odihnă la libera alegere. Atunci când este nevoie, pot apela la facilitatori și mentori. CEREHARD sprijină procesul de învățare ales de către fiecare familie, prin resurse și îndrumare personalizate.

Unitatea de bază a învățării în acest proiect-pilot educațional este proiectul, fiecare proiect incluzând mai multe activități. Fiecare cursant (părinte și/sau copil) parcurge, în fiecare zi, mai multe activități, în ritmul și după posibilitățile fiecăruia. Activitățile din cadrul proiectelor acoperă toate disciplinele studiate în sistemul clasic de învățământ, dar într-o manieră corelată, holistă. Nu există delimitarea (artificială) între „real” și „uman”, între „știință” și „artă”. Toate tematicile sunt abordate în contextul general, oferind un tablou cât mai complet și complex al realității.

Pentru toate categoriile de abordare – frecvență zilnică, home și unschooling, reperul este programa britanică – https://www.gov.uk/government/collections/national-curriculum

Activitățile se desfășoară atât în română cât și în engleză iar competențele se măsoară prin evaluări formale și non-formale, permanente și ocazionale, conform standardelor EQF [1] după următorul desfășurător:

Evaluarea este de două tipuri:

 • Informală – se realizează cu ajutorul trainerilor și / sau al platformelor educaționale, precum și de către PENTA & CEREHARD, sub formă de interviu;
 • Formală
  • până la 14 ani ai copilului, se realizează de către PENTA & CEREHARD. Evaluarea formală decurge sub formă de testare scrisă, pe discipline (câte o oră pentru matematică, engleză, științe cu pauză între ele). Evaluarea formală se face doar la solicitarea părinților;
  • Pentru copiii peste 14 ani, evaluarea decurge în sistem Cambridge – examene IGCSE la 16 ani și A level la 18. Aceste examene sunt, de asemenea, opționale, și se susțin, contra cost, în centrele acreditate Cambridge (liceele internaționale din București și Cluj). Taxele sunt stabilite de repectivele centre.

Criteriile în evaluarea copiilor de către PENTA sunt:

 1. Numeracy (capacitatea de a folosi numere, date);
 2. Literacy (capacitatea de a citi, înțelege, povesti);
 3. ICT (information & computer technology);
 4. Vocational Education (diversele talente și manifestarea lor);
 5. Appropriate Personal and Social Development (dezvoltarea individuală și socială corespunzătoare vârstei și etapei de dezvoltare cognitivă).

Criteriile în evaluarea CEREHARD sunt:

 1. Social, spiritual, cultural and emotional welfare (dezvoltare socială, culturală și spirituală la nivel de comunitate administrată);
 2. Education plan tailored to the individual needs and abilities of the child (planul educațional personalizat pentru fiecare copil);
 3. Outcomes (rezultate)
 4. Vision, leadership & management (viziune, leadership și management)

La finalul anului contractual, nu se eliberează diplomă de absolvire, indiferent de formele de evaluare alese.

3. Taxe:

 • de înscriere, indiferent de frecvență: 400 euro / an / familie;
 • evaluări informale, de către PENTA & CEREHARD – se achită separat de taxa de înscriere: 40 de euro / evaluare;
 • evaluări anuale formale, pe discipline, de către PENTA & CEREHARD – se achită separat de taxa de înscriere: 180 de euro / an / copil / evaluare (3 discipline);
 • Cambridge – se achită la centrele / liceele acreditate Cambridge.
 • în cazul frecvenței zilnice, taxele pentru activități se stabilesc la nivel local.

4. Termeni și condiții

CEREHARD sprijină parcurgerea tuturor pașilor specificați în EQF, folosind propriile metode și tehnici, adaptate fiecărui copil și actualizate prin cercetare științifică aprobată de comisia de etică a cercetării din cadrul Universității din București.

Frecvența se stabilește pe baza unui plan educațional configurat în colaborare cu părinții / tutorii, sub supravegherea agenției britanice de acreditare PENTA.

Educația, de tip holist, se face prin proiecte, este dinamică, fluidă, răspunde nevoilor copilului și se adaptează diverselor situații care apar în cursul derulării activităților proiectului. Fiecare proiect se desfășoară în prezența a 2-3 facilitatori, specialiști în diverse domenii.

Părinții / tutorii sunt invitați să participe fie ca facilitatori / traineri, fie ca supraveghetori, contribuind la buna desfășurare a etapelor fiecărui proiect.

Responsabilitatea educării propriilor copii revine în totalitate părinților / tutorilor.

Orice conflict se va rezolva pe cale amiabilă, fără a prejudicia niciuna dintre părți.

CEREHARD – BCS

Centrul de Resurse pentru Educație Holistă al Asociației Re-Design – British Curriculum School

redesignngo.com
cerehard.ro
cerehard.org

Str. Trifoi nr. 16A, sector 3, București,  0731 759 617, admin@redesignngo.com

Anexa nr. 1

Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Subscrisa Asociația Re-Design, persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, neguvernamentală și apolitică, cu sediul în Bucuresti, sector 3, str. Trifoi, nr 16A, cod fiscal 32638431, înscrisă in registrul special la nr. 145/28.11.2013, Partea A, Secțiunea I, doreste sa prelucreze datele dumneavoastra cu caracter personal in urmatoarele conditii:

Datele colectate:

 • numele si prenumele
 • domiciliul
 • CNP
 • serie si numar BI/CI
 • datele bancare
 • numar de telefon
 • adresa de e-mail
 • numele si data nasterii copilului

Scopul in care vor fi utilizate datele colectate:

 • comunicari comerciale (oferte, newsletter etc)
 • comunicari legate de cursuri
 • comunicari contabile (facturi, confirmari sold etc)
 • transferuri bancare

Durata prelucrarii: Datele se vor prelucra pana la revocarea acordului sau cat timp este necesar in ceea ce priveste scopurile descrise mai sus.

Asociația Re-Design va pastra datele cu caracter personal intr-o forma care va permite identificarea dumneavoastra pe o perioada care nu depasteste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate. Drepturile dumneavoastra in calitate de persoana vizata: Potrivit actelor normative in vigoare, aveti dreptul de a ne solicita:

 • Informare, consultare si acces cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal prelucrate
 • O copie a datelor dumneavoastra prelucrate
 • Rectificarea sau stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal
 • O limitare a prelucrarii sau privind obiectul prelucrarii
 • Portabilitatea datelor
 • Incetarea prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal in orice moment, in baza retragerii consimtamantului

Puteti beneficia de toate drepturile descrise in acest paragraf prin transmiterea unei solicitari pe e-mail catre noi la urmatoarea adresa de e-mail: admin@redesignngo.com

De asemenea, aveti dreptul de a inainta o plangere catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in cazul in care considerati ca prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal incalca legile aplicabile. Categoriile de destinatari ale datelor dumneavoastra cu caracter personal:

 • Angajatii sau reprezentantii nostri autorizati si ai entitatilor imputernicite de catre noi;
 • Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi comunicate autoritatilor competente, potrivit obligatiilor legele ce incumba subscrisei si entitatilor imputernicite de catre subscrisa.

Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca vom proteja si asigura confidentialitatea, integritatea si accesibilitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal prelucrate, luand masurile tehnice si organizatorice necesare pentru a preveni utilizarea sau accesul neautorizat la aceste date si vom preveni incalcarea securitatii datelor cu caracter personal (incident de securitate), in conformitate cu legislatia aplicabila.

Consimtamant

Avand in vedere cele de mai sus, Prin prezenta declaram in deplina cunostinta de cauza ca:

CEREHARD – BCS

Centrul de Resurse pentru Educație Holistă al Asociației Re-Design – British Curriculum School

redesignngo.com
cerehard.ro
cerehard.org

Str. Trifoi nr. 16A, sector 3, București,  0731 759 617, admin@redesignngo.com

Anexa nr. 2

ACORDUL PĂRINTELUI / TUTORELUI LEGAL

Subsemnatul/a , identificat cu CI. seria nr. ,îmi exprim acordul ca fiica / fiul meu să participe la cursurile organizate de CEREHARD.

Declar că am luat la cunoștință: faptul că datele de identificare ale copilului și ale părintelui / tutorelui nu vor fi utilizate decât pentru realizarea scopului proiectului și a activităților asupra cărora au fost informați

Declar că

de acord:

cu dreptul de reproducere, prezentare si distribuire pe durată nelimitată în orice format media tradițional sau electronic, imaginea copilului meu, precum în descrierea de mai jos. Fotografiile / filmările sunt proprietatea CEREHARD și pot fi folosite nelimitat în orice format media tradițional sau electronic în vederea promovarii imaginii Asociației Re-Design. Înțeleg și sunt de acord că nu voi primi nicio compensație materială sau de altă natură pentru aceste fotografii/filmări.

Semnatura

Urca Poza

Semnatura

Urca Poza

Vă rugăm așteptați. Fișierul se încarcă.

Tipurile de fisiere acceptate sunt png,jpeg,jpg iar marimea mai mica de 5MB

Semnatura

Get a better browser, bro.
Confirma Semnatura
Sterge Semnatura

Semnatura

Get a better browser, bro.
Confirma Semnatura
Sterge Semnatura

Data: 29 06 2022

Vă rugăm așteptați. Fișierul se trimite.