Formular de înscriere
Contract și adeverință de înscriere / Retragere
Pentru contractele în vigoare, se va genera doar adeverința.
La prelungirea/încetarea contractului completați “PRELUNGIRE/RETRAGERE” la secțiunea alte date.

CEREHARD – BCS

Centrul de Resurse pentru Educație Holistă al Asociației Re-Design – British Curriculum School

redesignngo.com
cerehard.ro
cerehard.org

Str. Trifoi nr. 16A, sector 3, București,  0731 759 617, admin@redesignngo.com

1. Părțile contractului:

Asociația Re-Design, persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, neguvernamentală și apolitică, cu sediul în Bucuresti, sector 3, str. Trifoi, nr 16A, cod fiscal 32638431, înscrisă in registrul special la nr. 145/28.11.2013, Partea A, Secțiunea I, conturi bancare RO22 RNCB 0074 1405 6854 0001 (lei) RO65 RNCB 0074 1405 6854 0003 (eur), SWIFT code: RNCBROBU deschise la BCR, reprezentată prin ADRIANA VASILE (BRĂESCU), în calitate de președinte

și

+
+
+
+
+
+
+
+
+

2. Obiectul contractului de sponsorizare

Asociația Re-Design promovează conceptul propriu de educație de tip holist – proiecte inter-, intra-, trans-, multidisciplinare și crosscurriculare, care includ activități ce se adresează tuturor vârstelor – prin intermediul CEREHARD (Centrul de Resurse pentru Educație Holistă al Asociației Re-Design), proiect-pilot educațional româno-britanic acreditat ca BCS (British Curriculum School) de tip EOTAS (Education Other Than At School). Acest concept include toate formele de frecvență – zilnică, ocazională, home și unschooling. Pilotarea și acreditarea s-au făcut sub coordonarea PENTA, agenția de acreditare a școlilor britanice internaționale a guvernului UK.

Toți cei înscriși în CEREHARD beneficiază de o educație personalizată în funcție de interesele și disponibilitatea manifestate, de profilul cognitiv și de aspirațiile fiecăruia. Atunci când este nevoie, pot apela la facilitatori și mentori. CEREHARD sprijină procesul de învățare ales de către fiecare familie, prin resurse și îndrumare personalizate.

Unitatea de bază a învățării în acest proiect-pilot educațional este proiectul, fiecare proiect incluzând mai multe activități. Fiecare cursant (părinte și/sau copil) parcurge, în fiecare zi, mai multe activități, în ritmul și după posibilitățile fiecăruia. Activitățile din cadrul proiectelor acoperă toate disciplinele studiate în sistemul clasic de învățământ, dar într-o manieră corelată, holistă. Nu există delimitarea (artificială) între „real” și „uman”, între „știință” și „artă”. Toate tematicile sunt abordate în contextul general, oferind un tablou cât mai complet și complex al realității.

Pentru toate categoriile de abordare – frecvență zilnică, home și unschooling, reperul este programa britanică – https://www.gov.uk/government/collections/national-curriculum

Activitățile se desfășoară atât în română cât și în engleză, iar competențele și cunoștințele se măsoară prin evaluări formale și non-formale, permanente și ocazionale, efectuate la cerere, conform standardelor EQF [1] după următorul desfășurător:

 • Informală – se realizează cu ajutorul trainerilor și / sau al platformelor educaționale, de către sau supervizată de CEREHARD, sub formă de interviu;
 • Formală
  • până la 14 ani ai copilului, se realizează de către traineri atestați Cambridge, supervizați de CEREHARD. Evaluarea formală decurge sub formă de testare scrisă, pe discipline (câte o oră pentru matematică, engleză, științe cu pauză între ele).
  • Pentru copiii peste 14 ani, evaluarea decurge în sistem Cambridge – examene IGCSE și A level. Aceste examene sunt, de asemenea, opționale, și se susțin, contra cost, în centrele acreditate Cambridge (liceele internaționale din București și Cluj). Taxele sunt stabilite de repectivele centre.

Criteriile în evaluarea copiilor sunt:

 1. Numeracy (capacitatea de a folosi numere, date);
 2. Literacy (capacitatea de a citi, înțelege, povesti);
 3. ICT (information & computer technology);
 4. Vocational Education (diversele talente și manifestarea lor);
 5. Appropriate Personal and Social Development (dezvoltarea individuală și socială corespunzătoare vârstei și etapei de dezvoltare cognitivă).

Criteriile în evaluarea și acreditarea CEREHARD sunt:

 1. Social, spiritual, cultural and emotional welfare (dezvoltare socială, culturală și spirituală la nivel de comunitate administrată);
 2. Education plan tailored to the individual needs and abilities of the child (planul educațional personalizat pentru fiecare copil);
 3. Outcomes (rezultate)
 4. Vision, leadership & management (viziune, leadership și management)

La finalul anului contractual, conform sistemului britanic de învățământ, nu se eliberează diplomă de absolvire, indiferent de formele de evaluare alese. Actele eliberate de CEREHARD sunt adeverința, fișa de evaluare informală – în urma consultării portofoliului și a interviului – și raportul de evaluare formală.

3. Valoarea și plata contractului

3.1.Valoarea contractului este de 400 euro / an / familie.
3.2. Suma va fi plătită prin virament bancar în contul RO22 RNCB 0074 1405 6854 0001 (lei)  sau RO65 RNCB 0074 1405 6854 0003 (euro) deschis la BCR, în termen de 60 (șaizeci) de zile de la semnarea prezentului contract.
3.3. Pentru facilitarea serviciilor educaționale, pot fi percepute alte taxe, cum ar fi: 

 • evaluări informale, de către CEREHARD – se achită separat;
 • evaluări anuale formale, pe discipline, de către traineri atestați Cambridge, supervizați de CEREHARD – se achită separat;
 • obținerea certificatelor Cambridge – IGCSE/AS/A – se achită la centrele / liceele acreditate Cambridge;
 • în cazul frecvenței zilnice, taxele pentru activități se stabilesc la nivel local.

3.4. Taxa de înscriere nu se va returna în caz de reziliere a contractului.

4. Drepturile și obligațiile părților

4.1. Drepturile și obligațiile CEREHARD

4.1.1.  CEREHARD sprijină parcurgerea tuturor pașilor specificați în EQF, folosind propriile metode și tehnici, adaptate fiecărui copil și actualizate prin cercetare științifică aprobată de comisia de etică a cercetării din cadrul Universității din București.
4.1.2. Frecvența se stabilește pe baza unui plan educațional configurat în colaborare cu părinții / tutorii.
4.1.3. Educația, de tip holist, se face prin proiecte, este dinamică, fluidă, răspunde nevoilor copilului și se adaptează diverselor situații care apar în cursul derulării activităților proiectului. Părinții / tutorii sunt invitați să participe fie ca facilitatori / traineri, fie ca supraveghetori, contribuind la buna desfășurare a etapelor fiecărui proiect.
4.1.4. Responsabilitatea educării propriilor copii revine în totalitate părinților / tutorilor.
4.1.5. CEREHARD va oferi părinţilor informaţii cu privire la activitatea copilului conform calendarului anual printr-un raport întocmit după evaluarea informală și consultarea portofoliului.

4.2. Drepturile și obligațiile părinților

4.2.1. Să respecte obiectivele și normele CEREHARD.
4.2.2. Să plătească taxa de înscriere, pentru a asigura buna desfășurare a activităților de educație.
4.2.3. Să nu prejudicieze imaginea CEREHARD in niciun mod și prin nicio metodă .
4.2.4. Sa dea curs solicitării CEREHARD, ori de câte ori este necesar de a lua măsuri pentru optimizarea educației copilului lor și pentru buna conduită a sa.

5. Rezilierea contractului

5.1. Contractul se poate rezilia prin înţelegerea ambelor părţi cu notificarea în scris, cu cel puțin 30 de zile înainte. CEREHARD va reține taxa de înscriere achitată și, în măsura în care Sponsorul nu a achitat integral taxa de inscriere, subzista obligația acestuia de a achita diferența pentru taxa integrală.
5.2. Contractul se reziliază înainte de termen, unilateral, de către CEREHARD, dacă Sponsorul nu își achită obligația de plată a taxei de înscriere în termen de maximum 6(șase) luni de la înscrierea copilului/copiilor. Sponsorul va fi notificat prin email.
5.3. Contractul se reziliază de la sine în caz de forţă majoră conform Art. 6 al prezentului contract.
5.4.  Următoarele  situaţii  duc  la  rezilierea  contractului  în  orice  perioadă  a  anului,  CEREHARD considerând situaţiile drept inacceptabile:

 • neîndeplinirea obligațiilor de plată de către Sponsor a valorii contractului in maxim 6 (șase) luni de la înscrierea copilului/copiilor la CEREHARD;
 • denigrarea CEREHARD sau atitudinea ostilă faţă de personalul CEREHARD;
 • incapacitatea de adaptare a copilului cu principiile CEREHARD.

6. Forța majoră

6.1. Părțile nu vor fi răspunzătoare pentru daune una față de cealaltă, în nici un fel, pentru eșecul sau întârzierea îndeplinirii oricărora dintre prevederile prezentului contract în cazul în care o astfel de întârziere sau eșec este cauzată de un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinii acestora, precum incendii, război, mișcări sociale, calamități naturale,  acte  ale autorităților publice sau întârzierilor cauzate de exproprieri pentru utilitate publică sau pentru orice alte acțiuni sau cauze de orice fel, similare sau nu, care nu pot fi prevăzute în mod rezonabil sau nu pot fi prevenite și care nu pot fi depășite prin diligență. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.
6.2. Într-un astfel de caz, perioada pentru îndeplinirea obligațiilor va fi prelungită cu perioada acestor evenimente cu condiția ca, totuși, partea care este afectată de o astfel de cauză:

 • să notifice celeilalte părți, în scris, în termen de cel mult 5 zile după ce ia cunostință de începutul unei astfel de situații, natura unei astfel de cauze, precum și întârzierea preconizată;
 • să facă toate demersurile rezonabile pentru a elimina aceasta cauză a întârzierii;
 • să continue activitatea conform prezentului contract de îndată ce motivul sau cauza a încetat.

În eventualitatea în care oricare cauză sau cauze vor continua pe o perioadă de o sută douăzeci (120) de zile, părtile vor discuta asupra problemei și vor hotarî asupra acțiunilor care vor fi întreprinse.
6.3. Lipsa notificării forței majore face ca aceasta să nu exonereze de răspundere partea care o invocă.

 

CEREHARD – BCS

Centrul de Resurse pentru Educație Holistă al Asociației Re-Design – British Curriculum School

redesignngo.com
cerehard.ro
cerehard.org

Str. Trifoi nr. 16A, sector 3, București,  0731 759 617, admin@redesignngo.com

Anexa nr. 1

Notă de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Subscrisa Asociația Re-Design, persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, neguvernamentală și apolitică, cu sediul în București, sector 3, str. Trifoi, nr 16A, cod fiscal 32638431, înscrisă in registrul special la nr. 145/28.11.2013, Partea A, Secțiunea I, prelucrează date cu caracter personal, potrivit Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor.

Pentru Asociația Re-Design protecția datelor personale ale părinților este foarte importantă. De aceea, este necesar ca datele personale ale acestora să fie actualizate în permanență, dar, deopotrivă, părinții să aibă posibilitatea să intervină oricând în ce privește acuratețea și utilizarea datelor.

Datele clienților sunt colectate în relația cu Asociația Re-Design conform cerințelor legale. Prelucrarea datelor se face în condiții de legalitate, echitate și transparență, cu asigurarea securității adecvate a datelor, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.

Ce date cu caracter personal colectăm:

 • numele si prenumele părinților/tutorilor legali;
 • adresă părinți/tutori legali;
 • CNP părinți/tutori legali;
 • serie si număr BI/CI părinți/tutori legali;
 • datele bancare;
 • număr de telefon părinți/tutori legali;
 • adresa de e-mail părinți/tutori legali;
 • numele și prenumele copilului;
 • data nașterii copilului;
 • CNP copil;
 • imagine copil prin captare video și poze – potrivit consimțământ.

Scopurile și baza legală a prelucrării datelor cu caracter personal:
Datele cu caracter personal, comunicate în cadrul prezentului contract, vor fi prelucrate de Asociația Re-Design în scopul executării prezentului contract. Asociația Re-Design prelucrează datele dumneavoastră personale și datele personale ale copilului, în conformitate cu prevederile  GDPR, pentru derularea următoarelor activități:

 • în vederea încheierii și executării contractului dintre dumneavoastră și noi;
 • în vederea conformării legislației financiar-contabilă;
 • transferuri bancare;
 • pentru oferirea serviciilor menționate în contract;
 • pentru transmiterea de comunicări legate de desfășurarea cursurilor;
 • pentru a vă răspunde la întrebări și solicitări;
 • pentru a întocmi/elibera documente la cererea dumneavoastră potrivit obiectului nostru de activitate;
 • pentru organizare/derulare evenimente;
 • pentru soluționarea eventualelor plângeri, sesizări, reclamații;
 • pentru a oferi și îmbunătăți serviciile pe care le oferim;
 • pentru comunicări comerciale (oferte, newsletter) – potrivit consimțământ;
 • pentru promovarea imaginii Asociației Re-Design (postări în social media – potrivit consimțământ).

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce revin Asociației Re-Design, conform articolului 6 alin. 1 literele a, b, c și f din Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR).

Cât timp păstrăm datele cu caracter personal:
Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 5 ani de la încetarea contractului. În situațiile expres reglementate, stocăm datele pe perioade impuse de legislație, ca de exemplu, păstrarea documentelor contabile pentru o perioadă de 10 ani.
După încheierea perioadei, datele cu caracter personal vor fi distruse.

Categoriile de destinatari ai datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 • angajații sau reprezentanții noștri autorizați și ai entităților împuternicite de către noi;
 • contabilitate, comunicare și marketing, colaboratori, servicii IT, servicii de Protecția datelor personale;
 • datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi comunicate autorităților competente, potrivit obligațiilor legale ce incumbă subscrisei și entităților împuternicite de către subscrisa.

Totodată, vă rugăm să aveți în vedere că vom proteja și asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal prelucrate, luând măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a preveni utilizarea sau accesul neautorizat la aceste date și vom preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal (incident de securitate), în conformitate cu legislația aplicabilă.

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare a acestora:

 • Dreptul de retragere a consimțământului
 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor voastre
 • Dreptul de acces asupra datelor

Aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațiile prevăzute de art. 15 alin. (1) din GDPR.

 • Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete

Aveți dreptul de a obține, din partea noastră, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.

 • Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)

În situațiile prevăzute la art. 17 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține ștergerea datelor cu caracter personal.

 • Dreptul la restricționarea prelucrării

În cazurile prevăzute la art. 18 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține restricționarea prelucrării.

 • Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre dumneavoastră către alt operator

În cazurile prevăzute la art. 20 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține portabilitatea datelor.

 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor

În cazurile prevăzute la art. 21 din GDPR, aveți dreptul de a vă opune prelucării datelor.

 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri
 • Dreptul de depune o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere

Dacă doriți să vă exercitați drepturile, o puteți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnată și datată, la adresa de e-mail: admin@redesignngo.com.
Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primită va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, vă vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă vă vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere.

Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a vă identifica într-un termen util.

Consimțământ

Având în vedere cele de mai sus, Prin prezenta declarăm în deplină cunostință de cauza că:

CEREHARD – BCS

Centrul de Resurse pentru Educație Holistă al Asociației Re-Design – British Curriculum School

redesignngo.com
cerehard.ro
cerehard.org

Str. Trifoi nr. 16A, sector 3, București,  0731 759 617, admin@redesignngo.com

Anexa nr. 2

ACORDUL PĂRINTELUI / TUTORELUI LEGAL

Subsemnatul/a , identificat cu CI. seria nr. ,îmi exprim acordul ca fiica / fiul meu să participe la programele organizate de CEREHARD.

Declar că

de acord:

cu prelucrarea datelor mele personale de către Asociația Re-Design, în scop de marketing (newsletter în format electronic sau sondaje, publicitate), cu utilizarea neremunerată și prelucrarea imaginilor foto-video ale copilului meu în scopul prezentării și promovării activităților Asociației Re-Design, astfel:

Semnatura

Urca Poza

Semnatura

Urca Poza

Vă rugăm așteptați. Fișierul se încarcă.

Tipurile de fisiere acceptate sunt png,jpeg,jpg iar marimea mai mica de 5MB

Semnatura

Get a better browser, bro.
Confirma Semnatura
Sterge Semnatura

Semnatura

Get a better browser, bro.
Confirma Semnatura
Sterge Semnatura

Data: 19 06 2024

Vă rugăm așteptați. Fișierul se trimite.