Re-Design Education – concept

Re-Design

Re-Design oferă un tip de educație personalizată, necesară tinerilor și copiilor pentru care școala „oficială” nu este un mediu propice dezvoltării lor firești. Am demarat acest proiect cu proprii copii – Miruna (16 ani) și Radu (12). Ambii sunt „unschooled” – adică neșcolarizați – dar educați până la stadiul în care pot fi considerați tineri „graphic-designers”, informaticieni și „computer animators”. Vorbesc engleza fluent, ca urmare a conversațiilor pe care le au și le-au avut cu alți copii și cu mentori de peste tot. Amândoi învață singuri și cer sprijin când întâmpină dificultăți. Atunci când noi, adulții din jurul lor, am fost depășiți, am căutat specialiști care să le răspundă. Am format, astfel, o rețea de „pricepuți” dispuși să explice unor copii ce știu ei mai bine.

Numeroși părinți ar vrea să-și scoată copiii dintr-un sistem al cărui „merit” principal este un aiuritor procent de 42% analfabeți funcțional. În România există circa 1000 de familii care își doresc sau deja au adoptat educația în familie (homeschooling). Majoritatea copiilor educați în familie sunt înscriși la școli umbrelă din SUA. Am cerut Ministerului Educației în repetate rânduri re-legalizarea acestui sistem în România (abolit în 1948) dar răspunsul a fost mereu un NU hotărât.

În consecință, am înființat Asociația Re-Design, pentru susținerea schimbării de paradigmă în educație, și ne-am adresat COBIS (Council of British International School) pentru acreditare. Ce anume vrem să acredităm:

  • Centrul de Resurse Educationale Re-Design – cu toate cele 5 departamente: unschooling, home-schooling, școală cu frecvență zilnică, internat și educație online și
  • o metodă holistă de educație, „marca” Re-Design. Până la elaborarea unei metode proprii de evaluare, vom apela la certificări britanice de tip Pearson (una dintre cele mai cunoscute companii din domeniul produselor dedicate învățării și evaluării) și la Bacalaureatul Internațional.

Câteva detalii despre conceptul Re-Design: este vorba despre educație holistă, pe proiecte inter-, intra- și transdisciplinare, NU pe discipline. Activitățile se adresează tuturor vârstelor, toți cei înscriși lucrează / învață împreună, în ritmul propriu, aleg ceea ce îi atrage, se odihnesc când doresc, pot apela la un facilitator / mentor atunci când au nevoie. Modelul este foarte asemănător școlii democratice. Învățarea este itinerantă – participanții pot „migra” de la un nucleu de învățare la altul, oprindu-se acolo unde interesul lor este maxim. Ulterior, acest interes poate fi „exploatat” pentru a aprofunda și alte teme.

Am demarat și un proiect științific, de studiu comparativ al activității cerebrale la copii educați holist și pe discipline, cu ajutorul EEG și RMNf. Scopul este de a sublinia importanța neuroștiințelor în reformularea teoriilor educației și de a „repara” erorile induse prin neuromituri în teoria educației. Practica educațională se află, încă, sub dominația acestor falsuri iar copiii și cadrele didactice sunt „victimele” directe.

Activitățile pe care le desfășurăm în acest moment sunt:

  • DigiMathArt – matematică prin joc și graphic design
  • Arta Științei / Știința Artei (termenul „artă” include toate aspectele senzoriale – arta vizuală, arta auditivă, gătit etc.)
  • Hour of Code – principii de utilizare a computerului și de programare
  • Curs de Neuroștiințe pentru public
  • Curs de Imunologie pentru public

 

Quantum Biology – Truth or Dare in Cognition

When we say “quantum”, we have to switch our thinking from macroscopic scales of time/space and temperature to quantum scales, to concepts like “entanglement”, “tunneling”, “superposition” and “close to 0 K” temperatures – most of them pretty impossible to grasp for the human mind, actually… The macroscopic quantum physical phenomena (the Bose-Einstein condensate) are characterized by special conditions – definitely not fulfilled in the brain, too hot for quantum processing. Considering the basic unit of information processing – the neuron – it is clear that a neuron cannot be simultaneously in two states – firing and non-firing (the equivalent of superposition). Quantum cognition researchers suggest there is a superposition – of mental states, created by the activity of complex neural networks that can produce effects which are formally described as interference (of probabilities) and entanglement. The same researchers do not try to create concrete models of quantum (-like) representation of information in the brain, as long as quantum realm is – most of it – a mathematical / theoretical approach of probabilities.

 

Atunci când ne referim la termenul „cuantic”, mintea noastră ar trebui să treacă de la modelul de gândire obișnuit, în parametri de spațiu/timp și temperatură cunoscuți, la parametrii mecanicii cuantice, la concepte precum “entanglement”, “tunneling”, “superpoziție” și “aproape de 0 K” – majoritatea aproape imposibil de procesat pentru mintea umană…. Fenomenele cuantice macroscopice (condensatul Bose-Einstein) au caracteristici cu totul speciale – imposibil de îndeplinit în creier, considerat prea „cald” pentru procesarea cuantică. Dacă ne referim la neuron ca unitate de bază a procesării informației, atunci este evident că neuronul nu se poate afla simultan în 2 stări diferite – în repaus și în activitate (echivalentul superpoziției). Cercetătorii din domeniul cogniției cuantice sugerează că o superpoziție este posibilă – cea a stărilor mentale, ca urmare a activității rețelelor neuronale complexe, iar această activitate se soldează cu efecte ce pot fi descrise ca interferență (de probabilități) și entanglement. Aceiași cercetători, însă, evită să creeze modele concrete de reprezentări (pseudo)cuantice ale informației în creier, tocmai pentru că acest domeniu al fizicii – cuantica – este, de fapt, o abordare mai degrabă matematică / teoretică a unor probabilități.

QUANTUM BIOLOGY

sursa schemelor: http://vcell.ndsu.edu/animations/home.htm

detalii despre modelele Turing & morfogeneza:

între timp, a apărut și explicația referitoare la atomii de litiu…

http://www.sciencealert.com/finally-scientists-think-they-know-how-lithium-treats-bipolar-disorder

La început a fost… frustrarea

Sunt un „decrețel” crescut „așa cum se cuvine”, după regulile (scrise și nescrise) societății socialist-comuniste. Am fost pionier („șoimii patriei” au apărut prea târziu ca să mă bucur și eu de titulatura fără nicio noimă și de uniforma din dotare) și UTC-ist de nădejde – mă puteți găsi în cerul albastru din jurul porumbelului alb – ambele realizate din trupuri umane la ultimul spectacol de Cântarea României… Ca majoritatea decrețeilor, am crescut în lipsuri (deși părinții făceau eforturi supraomenești să pună un blid de mâncare pe masă) iar evadarea în imaginație îmi devenise unica metodă de supraviețuire. Când a venit (târziu) pe lume primul copil, o fetiță, mi-am retrăit primii 2 ani de viață prin ea. Apoi… am dus-o la grădiniță – așa se călește oțelul, nu? Și am dus-o la mai multe… nicăieri nu părea să se adapteze, să-i „placă”. Oriunde se despărțea de mine tot mai sfâșietor – îi secaseră lacrimile, doar se uita la mine cu privirea aceea convinsă că, la un moment dat, nu o să mai vin după ea… În loc să ne adaptăm, și eu și ea, reacționam ca la alergii – doze infinitezimale generau șocuri care puteau deveni anafilactice (probabil că s-ar putea scrie tratate întregi de psihologie pe această temă). Am „lălăit-o” așa o vreme – ba la „grădi”, ba (mai mult) acasă…. A început școala, cu achizițiile – de manuale, de uniformă, de „fondul clasei” – cu manualele stupide, reinterpretări obositoare după aceleași și aceleași principii  didactice răsuflate…. Începusem de ani buni o cercetare pe subiectul neuromiturilor – teorii nedemonstrate, dar care stau la baza unor principii educaționale. Chiar și acum teoria și practica educațională se bazează pe neuromituri…. (date suplimentare despre studiul meu – încă în desfășurare, pentru cel puțin 50 de ani de acum înainte – găsiți pe site). Singura șansă să-mi scot copiii (între timp, a „apărut” și băiatul, cu 4 ani mai mic decât fata) din tocătorul unui sistem care formează analfabeți funcțional a fost să trec la home-schooling. Apoi la unschooling.

Care este parcursul unui copil home sau unschooled? Dincolo de încrederea absolută pe care va trebui să o învățați, ca părinți, față de copiii voștri, ei se vor dezvolta în ritmul lor natural, scotocind plini de curiozitatea lor nativă după toate răspunsurile. Veți constata că nu știți să răspundeți la majoritatea întrebărilor lor (în ciuda multora și greilor ani de școală pe care ați frecventat-o) iar ei vor căuta singuri și vă vor explica și vouă. Începând cu 12-14 ani (ai lor) pot accesa evaluările recunoscute internațional (din sistemul britanic sau american), își construiesc un portofoliu de preocupări dezvoltate de-a lungul perioadei de copilărie / adolescență apoi, cu certificatele și cu portofoliul, se pot adresa unei universități – din „afară”, deocamdată.

Ce se întâmplă acum, pentru părinții care își doresc mai multă „siguranță”? Am înființat un centru de resurse pentru educație holistă (adică educație pe proiecte, nu pe discipline) și am contactat reprezentații Pearson (http://qualifications.pearson.com/en/home.html) și COBIS (https://www.cobis.org.uk/about-us/what-is-cobis) pentru a ne afilia instituțiilor de învățământ britanice și a ne acredita la nivel internațional. Centrul are o echipă de profesioniști în diverse, ale căror metode sunt elaborate și verificate prin studii neuroștiințifice. Se preferă rolul de mediator / moderator și nu cel de „profesor” în activitățile cu pruncii. Și da, poate fi frecventat și de copiii inscriși la scoală, precum și de părinții / bunicii lor.

Cu precizarea că Re-Design oferă în mare măsură activități outdoor,  un model de astfel de centru aveți aici: https://www.youtube.com/watch?v=4cscJcRKYxA

Pe ce „mă bazez” când mi se servește ca argument faptul că HS/US nu sunt legale în RO:    

Articolul 26 din Declarația Drepturilor Omului

http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

(1) Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.
(2) Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.
(3) Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.

(1) Oricine are dreptul la educație. Educația trebuie sa fie gratuită, cel puțin in etapele primare și fundamentale. Educația elementară trebuie să fie obligatorie. Educația tehnică si profesională trebuie sa fie accesibilă oricui, iar educația superioară trebuie sa fie la fel de accesibilă oricui, în aceeași termeni și pe bază de merit.
(2) Educația trebuie sa urmărească dezvoltarea deplină a personalității umane și întărirea respectului față de drepturile omului și de libertățile fundamentale. Trebuie să promoveze înțelegerea, toleranța, prietenia între toate popoarele și între toate națiunile, grupurile rasiale sau religioase, precum și dezvoltarea activităților Organizației Națiunilor Unite pentru menținerea păcii.
(3) Părinții au dreptul de prioritate în alegerea tipului de educație pentru copiii lor.

Art. 29 din Constituția RO, alineat 6:

Părinţii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor minori a căror răspundere le revine.

Avem nevoie de ajutorul vostru! Pentru ca să vă ajutăm, la rândul nostru!

Asociația Re-Design a demarat un proiect educațional bazat pe cercetare științifică (neuroimagistică) pentru:
– abordarea holista in educație – pe proiecte, nu pe discipline („anti-disciplinară”, după definiția lui Sandy Pentland, de la Human Dynamics Group – https://ww2.kqed.org/mindshift/2012/10/18/why-learning-should-be-messy/);

– promovarea si legalizarea home / unschooling.

Fiecare copil are ritmul lui, se dezvoltă diferit, are nevoi și capacități diferite și, în virtutea acestor constatări, practicăm conceptele de „clasă flexibilă” și de „educație personalizată”- copilul alege singur activitățile de care este atras, având posibilitatea să-și schimbe opțiunea atunci când dorește. De asemenea, se poate odihni când simte nevoia. Cele mai multe activități se desfășoară afară (atunci când timpul permite). Adulții care se ocupă de copii sunt policalificați / polimați, au rol de moderator / facilitator iar grupele au maxim 10 copii.

Am demarat acreditare COBIS (ca centru educațional britanic) pentru 5 opțiuni: școlarizare cu frecvență zilnică, în regim de internat, homeschooling, unschooling și educație online pentru copii de la 3 la 18 ani. Copiii pot obține certificări britanice / internaționale și pot da bacalaureatul internațional.

De asemenea, oferim și cursuri pentru profesorii care doresc să aplice, în practica pedagogică, rezultatele cercetărilor din neuroștiințe, precum și metode inovative de educație.

Ne dorim ca funcționarea centrului Re-Design să fie asigurată din sumele virate din impozitele pe profit – ale persoanelor fizice și ale celor juridice – astfel încât oricine să poată beneficia de acest tip de educație, pe proiecte (holistă), de home/unschooling (legale), indiferent de posibilitățile financiare.

Dacă doriți să contribuiți la dezvoltarea acestui proiect, vă rugăm completați chestionarul postat atât de FB cât și pe Twitter

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYMXgTcLCIHwBgqbl5LjPIaa1LD0t0usY_391X5iNlTWe_kw/viewform

Mulțumim!